Ingersgaard Lejebetingelser

Lejeaftale

Den fremsendte lejeaftale bekræfter den indgåede aftale mellem lejer og Ingersgaard Tømrer & Maler, efterfølgende benævnt udlejer.
Lejeaftalen omfatter ferielejligheden, som beskrevet på hjemmesiden.
Ved indbetalingen erklærer lejer sig samtidig indforstået med hele indholdet i lejebetingelserne.
Lejeren, nævnt ved navn på aftalen, betragtes som den juridisk ansvarlige for aftalens indgåelse samt erklærer at være fyldt 18 år og myndig.

Lejemålet

Ferielejligheden må maksimalt bebos af det antal personer der er beskrevet i lejeaftalen og kun indenfor den beskrevne tidsperiode, minimum 2 døgn.
Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt.
Start- og slut tidspunkt for lejemålet er afhængig af færgeplanen og aftales derfor i forbindelse med indgåelse af aftalen.
Opholdet er baseret på selvforsyning, og lejer skal selv medbringe toiletpapir, dynebetræk, pudebetræk, lagen, håndklæder og viskestykker.

Rengøring

Slutrengøring er obligatorisk og foretages af udlejer. Betaling foretages særskilt af lejer og fremgår af lejeaftalen.
Hvis lejer selv ønsker at foretage slutrengøring kan dette aftales ved indgåelse af lejeaftalen.
Slutrengøringen skal i dette tilfælde være afsluttet senest 1 time før afrejsetidspunktet, så der kan foretages kontrol af udlejer og lejer i forening.
Lejer er, i hele lejeperioden, forpligtet til almen renholdelse af lejligheden og de benyttede udendørs arealer. Disse skal ved afrejsen aflevere i ryddelig stand.
Inventar og tilbehør skal afleveres i samme stand som ved ankomst.
Eventuel nødvendig rengøring ved afrejse vil blive udført for lejers regning.

Slutrengøring af lejer omfatter følgende:

  • Tømning af affald
  • Rengøring af badeværelse
  • Aftørring af borde
  • Rengøring af køkkenvask
  • Tømning og rengøring af køleskab
  • Støvsugning og vask af gulve

Rengøringsartikler forefindes.

Skader samt fejl og mangler

Lejer er under opholdet ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der måtte opstå på lejligheden og inventaret.
Såfremt der under lejeperioden skulle opstå skader, er lejer forpligtiget til med det samme at meddele udlejer herom.
Skader der ikke er anmeldt før afrejse fra ferielejligheden, vil blive repareret for lejers regning.
Skader der opstår i lejeperioden vil blive udbedret omgående, dog må der påregnes almindelig leveringstid.
Lejer hæfter for den udleverede nøgle og skal selv afholde udgifter til låsesmed samt fremstilling af op til 2 sæt nye nøgler, hvis nøglen skulle bortkomme.

Husdyr og rygning

For at alle (også allergikere) kan få en god oplevelse er husdyr samt rygning i lejligheden ikke tilladt.

Skadedyr

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for skadedyr (myre, hvepse, fluer, mus, ørentvister m.v.) i eller ved ferielejligheden.

Forsikring

Lejligheden er, af ejer, forsikret mod brand.
Fra udlejers side er der ikke tegnet nogen form for forsikring til dækning af personskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsager under afvikling af lejemålet.
Ej heller er der forsikringsmæssig dækning for evt. skader på lejers og/eller dennes ledsagers ejendele. Indbrud under opholdet er ej heller dækket af udlejers forsikring.

Reklamationer

Skader og mangler i den lejede ferielejlighed skal anmeldes skriftligt, til udlejer, senest 48 timer efter lejemålets begyndelse.
Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal udlejer underrettes umiddelbart efter indflytning.

Force Majeure

Udlejer påtager sig intet ansvar som følge af almindelige force majeure, strejke, natur og forureningskatastrofer, byggestøj, færgeforsinkelser m.m.
eller andre forhold som udlejer ikke har indflydelse på.

Adresse

Ingersgaard Tømrer & Maler
Vestensvej 7
5600 Faaborg
Mob.: 30225431 / 
20978798

© 2017 Ingersgaard - CVR 17563785